נוהל ערעור על ציון בבחינת הבגרות

1. עם פרסום ציוני בחינות הבגרות, תלמיד/ה המעוניין/ת לערער על ציון הנקבע בבחינת הבגרות ת\ימלא את טופסבקשה לערעור.  ואת הטופס יש להגיש לרכזת הפדגוגית מכתב מנומק המסביר מדוע ברצונו/ה לערער.

2.  מורה בבית הספר רשאי/ת לעיין במחברת הבחינה של התלמיד/ה לצורך הערעור. תלמיד/ה רשאי/ת לעיין במחברת הבחינה בנוכחות מורה המקצוע בלבד. לא יותר לתלמיד/ה לראות את מחברתו/ה שלא בנוכחות מורה בית הספר.

3.   מחברת הבחינה שעליה מוגש ערעור, תועבר להערכה נוספת אם ההפרש בין הציון שניתן למחברת התלמיד/ה ע"י בית הספר (בהתייחס לניקוד המפורט) לבין ציון הבחינה יהיה בן 10 נקודות ומעלה. בית הספר יעביר אל גף הבחינות את מחברת הבחינה, בצרוף מכתב התלמיד/ה המבקש/ת לערער על ציונו/ה, הסברי המורה ופירוט הניקוד שהוא/היא סבור/ה שיש לקבוע לבחינת התלמיד/ה, בהתאם למפתח ההערכה של השאלון.

4.  את הערעור על הציון יש להגיש למשרד החינוך תוך 40 יום ממסירת הציון לבית הספר, לכן על התלמיד/ה להקדים בהגשת הבקשה.

5.   הציון שייקבע לאחר הערעור יהיה בעל תוקף גם אם הוא נמוך מהציון הראשון ולא תהיה אפשרות של ערעור נוסף על הציון שייקבע לאחר ערעור.

6. לנבחני משנה בוגרים בלבד – מחיר דמי ערעור 30 ₪ ליחידת לימוד.

קישור לחוזר משרד החינוך:https://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/8D38F9ED-ED30-4164-AC6C-4450C8E5F3FB/140365/YrurZtyunSep2013.pdf

כניסה למערכת