עמוד הבית
אודות בית הספר
חזון בית הספר
תקנון בית הספר
מבנה ארגוני
לוח צלצולים
דבר המנהלת
ארגון הלמידה
מפת בית הספר
תקנון בית הספר
פדגוגיה
טפסים ונהלים
נוהל השאלת ספרים
נוהל שחרור תלמידים מבית הספר
טוהר הבחינות
טופס הנחות - תשלומי הורים
טופס ערעור על ציון הגשה/תעודה
איגרת להורים בנושא בטיחות ברכיבה באופנים חשמליים
שאלון מומעדות לכיתות מצטיינים
מרחב השכבה
שכבה י'
שכבה י"א
שכבה י"ב
מרחבי לימוד
צור קשר

כל הדפים

פדגוגיה

ארגון הלמידה


רפורמה במבנה תעודת הבגרות

 

"התכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה:

ארגון הלימודים ותעודות הסיום" 

(חוזר מנכל תשעד/7(ד), כ"א באדר ב' התשע"ד, 23 במרץ 2014)

 

המידע שלהלן מתייחס לתלמידי יוד, יא (בשנה"ל תשע"ו) שהתחילו את לימודיהם בכיתה י' בשנת הלימודים תשע"ה/תשע"ו.

 

 

מרכיבי תעודת הבגרות:

 

תעודת הבגרות הבסיסית תכלול הערכות בתחומים האלה:

-         מקצועות חובה ללמידה ולהערכה באמצעות הערכה בית ספרית והיבחנות חיצונית.

-         מקצוע מורחב ברמה של 5 יח"ל – ללמידה ולהערכה באמצעות הערכה בית ספרית והיבחנות חיצונית. המקצוע המורחב המחייב לימודים ברמה של 5 יח"ל יוכל להיות אחד ממקצועות החובה (למעט אנגלית), עבודת גמר בהיקף של 5 יח"ל או מקצוע בחירה אחר בהיקף של 5 יח"ל. בראשונים לומדים שני מקצועות מורחבים.

-         מבוא למדעים, חינוך גופני והשכלה כללית – חובות למידה שאין עליהן חובת היבחנות חיצונית ומוערכות בהערכה פנימית (של צוות ביה"ס)

-         תכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית – חובת עמידה במשימות המוגדרות.

 

 

מספר אירועי בחינת בגרות (חיצונית) בכל מקצוע

 

בכל מקצוע שמתקיימת בו הערכה חיצונית – למעט מתמטיקה ואנגלית – יתקיים אירוע בחינה חיצוני אחד, וציון הבחינה ישוקלל עם ציון בית-ספרי שיבוסס על מגוון כלי הערכה.

במתמטיקה ובאנגלית יתקיימו שני אירועי בחינה לכל רמת לימודים.

בשלושת המקצועות המדעיים: פיזיקה, כימיה וביולוגיה יתקיימו שני אירועי בחינה חיצוניים: האחד כבחינה עיונית והאחר כבחינת מעבדה.

 

 

תנאי הזכאות לתעודת בגרות

 

כדי שבוגר יהיה זכאי לתעודת בגרות יהיה עליו לענות על כל הדרישות המצטברות האלה:

-         לעמוד בהצלחה בתכנית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית בכל אחת משנות הלימוד בחטיבה העליונה (י – י"ב).

-         ציון חיובי בלימודי מדעים בהיקף של 3 שעות שבועיות במשך שנת לימודים אחת.

-         ציון חיובי במקצועות השכלה כללית ולחינוך גופני.

-         ללמוד את מקצועות החובה, ולעמוד בהצלחה בהערכה הבית ספרית ובבחינות החיצוניות.

-         ללמוד מקצוע מורחב בהיקף של 5 יח"ל, ולעמוד בהצלחה בהערכה הבית ספרית ובבחינות החיצוניות.

-         לצבור סך של 21 יחידות לימוד לפחות במקצועות החובה והבחירה, המחייבים היבחנות חיצונית או אישור הציון על ידי משרד החינוך, כנהוג היום.

 

 

 

הרכב תעודת הבגרות

 

בתעודת הבגרות יופיע הפירוט הבא:

·        רשימת המקצועות שהתלמיד נבחן בהם בבחינות ממלכתיות חיצוניות באמצעות משרד החינוך או באישורו, היקף כל בחינה ביחידות לימוד ולצדה ציון.

·        רשימת המקצועות שהתלמיד למד והוערך בהם בהערכה פנימית ולצדם הציונים שניתנו לו.

 

 מקצועות בהם מתקיימות בחינות ממלכתיות חיצוניות:

 

שם המקצוע

מס' יחידות לימוד

לשון והבעה

2 יחידות לימוד

תנ"ך

2 יחידות לימוד

ספרות

2 יחידות לימוד

היסטוריה

2 יחידות לימוד

אזרחות

2 יחידות לימוד

מתמטיקה

3 – 5 יחידות לימוד

אנגלית

3 – 5 יחידות לימוד

מקצועות בחירה

5 – 10 יחידות לימוד

עבודת גמר  - לא חובה

5 יחידות לימוד/450 שש

סה"כ

21 – 35 יחידות לימוד

 

הערות:

·        חלק מן המוסדות להשכלה גבוהה בארץ מקבלים ללימודים רק נבחנים שתעודתם כוללת אנגלית בהיקף של ‏4 יח"ל לפחות.

·        השאלון ברמת ‏5 יח"ל באנגלית אינו פוטר מחובת המקצוע המורחב, ועל התלמיד ללמוד מקצוע נוסף ברמה של 5 יח"ל.

·        השאלונים ברמה של  5 יח"ל במתמטיקה פוטרים מחובת המקצוע המורחב, בתנאי שהתלמיד יצבור 21 יח"ל של היבחנות חיצונית לפחות.

·        מי שמתעתד להיבחן ברמה של 4 או ‏5 יח"ל במתמטיקה, ונבחן בשאלון ‏הראשון ובו 3 יח"ל מתוך 4, או 3 יח"ל מתוך ‏5, יוכל, אם ירצה, להסתפק בשאלון זה ולסיים בכך את חובותיו במתמטיקה לזכאות לתעודת הבגרות.

 

 

חשוב מאוד לדעת:

הציון בתעודת הבגרות הוא שקלול בין הציון בבחינה החיצונית (בחינת הבגרות) לבין ההערכה הבית ספרית.

הגדרות:

·        ציון בחינת הבגרותמשקלו 70% מן הציון הסופי שיופיע בתעודת הבגרות. ציון זה מורכב מן הציון בבחינת הבגרות ומציון בית ספרי (ציון הגשה). ציון זה מתייחס לפרקי חובה בתכנית הלימודים, עליהם נבחנים כל התלמידים בארץ בבחינה אחידה.

 

·        הערכה בית ספריתמשקלה 30% מן הציון הסופי שיופיע בתעודת הבגרותציון זה מתייחס לפרקי בחירה בתכנית הלימודים, הנבחרים ע"י המורים בביה"ס. הערכת הישגי התלמידים בפרקי בחירה אלו תיעשה ע"י ביה"ס בלבד. הדרישות מהתלמידים במסגרת ההערכה הבית-ספרית תהיינה מגוונות. מטלות אפשריות לדוגמה הן: עבודת חקר יחידנית או קבוצתית, הכנת תלקיט עבודות, מטלת ביצוע קבוצתית, עבודה עיונית, למידה באמצעות פרויקטים, משימות לימודיות במעבדה, קריאה מונחית ועוד, שיובילו את התלמיד להעמיק בנושא מתוך תכנית הלימודים ולהביע את ידיעותיו.

 

במסגרת ההערכה הבית-ספרית יהיה כל תלמיד חייב לכתוב במהלך לימודיו לאורך 3 שנות התיכון עבודת חקר אחת לפחות בהרכב אישי או קבוצתי.

 

 

המרכיב

חלק החובה

חלק הבחירה

היקף החומר

 כ- 70%

כ – 30%

תכנית הלימודים

מוגדרת מראש ע"י מפמ"ר המקצוע. אחידה לכל התלמידים בארץ

בחירה מתוך תכנית המוצעת על ידי מפמ"ר המקצוע

דרך ההערכה

שקלול של ציון בחינת הבגרות החיצונית ושל הציון הבית ספרי (ציון ההגשה)

הערכה מגוונת – ציון בית ספרי בלבד

הרכב הציון בכל חלק

70% ציון בחינת הבגרות + 30% ציון בית ספרי (ציון ההגשה)

100% ציון בית ספרי

הרכב הציון הסופי

70%

30%

 

לתשומת לב:

במקרה שתלמיד למד מקצוע מורחב שאינו ממקצועות החובה, נבחן בבחינת הבגרות החיצונית, אך לא עמד בהערכה הבית ספרית: ציונו במקצוע זה בתעודת הבגרות יופיע בהיקף 3 יח"ל. הבוגר יוכל להשלים את לימודיו להיקף 5 יח"ל ולהיבחן בבחינה חיצונית כנבחן משנה, לאחר סיום שנות לימודיו בביה"ס. (וזאת במקצועות שבהם יש שאלוני משנה בלבד).

יובהר שהיבחנות בשאלוני משנה אינה אפשרית כל עוד התלמיד לומד בבית הספר .

 

 

 

מקצועות המוערכים בהערכה פנימית

בנוסף לתנאי ההיבחנות החיצונית לצורך הזכאות לתעודת הבגרות קיימת חובת למידה והערכה במסגרת בית הספר לפי הפירוט הזה:

א.     יש ללמוד לפחות מקצוע אחד מתוך אשכול המדעים בהיקף של 3 שעות שבועיות במשך שנה אחת, ללא קשר למקצוע שיבחר התלמיד להרחיב. לעניין זה ייחשבו חמשת המקצועות האלה: מבוא לביולוגיה, מבוא לכימיה, מבוא לפיזיקה, מוט"ב ומדעי הטכנולוגיה.

ב.     יש ללמוד שני מקצועות להשכלה כללית. היקף הלימודים בכל אחד מהם לא יפחת מ-30 שעות לימוד שנתיות סך הכול.

ג.      יש ללמוד חינוך גופני בהיקף של 60 שעות לימוד מדי שנה במשך 3 שנים.

ד.     יש להשתתף באופן פעיל בתכנית הלימודים התלת-שנתית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית ולעמוד בדרישות המצוינות בה.

ה.     הציונים של מקצועות אלו ייכללו בתעודת הבגרות כחלק מהמקצועות להערכה פנימית.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הדרישות לתכנית החינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית

התכנית החינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית היא תלת-שנתית. רק עם סיום החובות הנדרשות יוכל התלמיד לקבל את ההערכה "עמד במשימה בהצלחה", שהיא תנאי הכרחי לזכאות לתעודת הבגרות.

להלן פירוט התכנית החינוכית להתפתחות אישית ולמעורבות חברתית-קהילתית:

 

 

 

כיתה י'

כיתה יא'

כיתה יב'

התנדבות אישית

60 שעות

30 שעות

-------------

התנדבות קבוצתית

30 שעות , הכוללות 21 שעות הכנה עיונית  ו- 9 שעות התנדבות מעשית

30 שעות , הכוללות 3 שעות הכנה עיונית  ו-27 שעות התנדבות מעשית

30 שעות התנדבות מעשית

 חשוב! לאחר שהוזנו ציוני הערכה בית ספרית/ הערכה פנימית במשרד החינוך – אין אפשרות לשנותם. 

 

מועדי ההיבחנות

·        הבחינות תתקיימנה בשלושה מועדים: מועד הקיץ בסוף כיתה י"א, מועד החורף בכיתה י"ב ומועד הקיץ בסוף כיתה י"ב.

·        אוכלוסיות מיוחדות שתאושרנה מראש על ידי האגף לחינוך על-יסודי תוכלנה להיבחן החל ממועד החורף בכיתה י"א.

  

תעודת גמר

תעודת גמר היא תעודה המעידה על סיום 12 שנות לימוד והיא תונפק לבוגרים שאינם זכאים לתעודת בגרות מלאה או לתעודה טכנולוגית אשר נכחו ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה ועמדו בהצלחה בהיבחנות חיצונית במקצוע אחד לפחות.

 

תעודה לסיום 12 שנות לימוד

תעודה לסיום 12 שנות לימוד במדינת ישראל היא תעודה המוענקת לכל בוגר בית ספר תיכון שלקח חלק בפעילות בית ספרו ונכח ב-80% מתכנית הלימודים בחטיבה העליונה בכל אחת משנות הלימודים עד סוף כיתה י"ב לפחות.  

התעודה תונפק על ידי משרד החינוך לכל תלמיד שיעמוד בדרישות ולא יהיה זכאי לתעודת בגרות או לתעודת גמר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ציון שנתי: ציון בכל מקצוע המשקלל את הישגיו של התלמיד במהלך השנה. חשוב הציון נמסר לתלמידים בתחילת שנה"ל ומפורסם במרחבי הלימוד באתר ביה"ס.

 

ציון הגשה: ציון בית ספרי עימו ניגש התלמיד לבחינת הבגרות. ציון זה מורכב באופן הבא:

70% ציון שנתי + 30% ציון בחינת המתכונת.

חשוב לדעת: תלמיד הנעדר מהלימודים מעל 30% במקצוע שבו הוא ניגש לבחינת בגרות לא יהיה זכאי לציון בית ספרי אלא אם המועצה הפדגוגית תאשר את היעדרויותיו. (מתוך חוזר מנכ"ל: תשס"ב /5(א),  א' בשבט תשס"ב , 14 בינואר 2002)

 

התאמות בבגרויות: תלמידים מאובחנים שיש להם באבחון המלצות לדרכי היבחנות מיוחדות יהיו זכאים להתאמות. חלק מההתאמות כרוכות באישור משרד החינוך. למידע נוסף ניתן להיכנס ללשונית "התאמות לימודיות" באתר ביה"ס.

 

 


 

הרכב מקצועות הלימוד

שם המקצוע

מס' יחידות לימוד

לשון והבעה

2 יחידות לימוד

תנ"ך

2 יחידות לימוד

ספרות

2 יחידות לימוד

היסטוריה

2 יחידות לימוד

אזרחות

2 יחידות לימוד

מתמטיקה

3 – 5 יחידות לימוד

אנגלית

3 – 5 יחידות לימוד

מקצוע בחירה

5 – 15 יחידות לימוד

 

 

סה"כ

21 – 35 יחידות לימוד

 

 

 

מונחים חשובים

מקצועות חובה: לשון והבעה, תנ"ך, ספרות, היסטוריה, אזרחות, מתמטיקה, אנגלית.

מקצועות בחירה: מקצועות שהתלמיד בוחר בהם מתוך רשימת מקצועות בביה"ס.

מקצועות פנימיים: כל מקצוע שהתלמיד סיים ללמוד בכיתה י ולא נבחן בו בבחינת  בגרות.

ציון שנתי: ציון בכל מקצוע המשקלל את הישגיו של התלמיד במהלך השנה. חשוב הציון נמסר לתלמידים בתחילת שנה"ל ומפורסם במרחבי הלימוד באתר ביה"ס.

ציון הגשה: ציון בית ספרי עימו ניגש התלמיד לבחינת הבגרות. ציון זה מורכב באופן הבא:

70% ציון שנתי + 30% ציון בחינת המתכונת.

חשוב לדעת: תלמיד הנעדר מהלימודים מעל 30% במקצוע שבו הוא ניגש לבחינת בגרות לא יהיה זכאי לציון בית ספרי אלא אם המועצה הפדגוגית תאשר את היעדרויותיו. (מתוך חוזר מנכ"ל: תשס"ב /5(א),  א' בשבט תשס"ב , 14 בינואר 2002)

ציון בתעודת הבגרות: ציון המורכב מ-50% ציון בחינת הבגרות ומ- 50% ציון הגשה.

התאמות בבגרויות: תלמידים מאובחנים שיש להם אבחון ובו המלצות לדרכי היבחנות מיוחדות יהיו זכאים להתאמות בדרכי ההיבחנות. חלק מההתאמות כרוכות באישור משרד החינוך. 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

(27/09/17)
הרישום לבגרות מועד חורף מתבצע במזכירות הפדגוגית עד ל 30.10


ארכיון חדשות

טוען...
כל התמונות

הסרטונים שלנו
כל הסרטים

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר